Werkgroep Zonne-energie
Fryslân


Moties

Deze moties zijn dinsdag 3 oktober j.l. aangenomen met betrekking tot de MEP subsidie:

28 665
Wijziging van de Elektriciteitswet 1998 ten behoeve van de stimulering van de milieukwaliteit van de elektriciteitsproductie

Nr. GEWIJZIGDE*
MOTIE VAN HET LID VAN DER STAAIJ C.S.
Ter vervanging van die gedrukt onder nr.71
Voorgesteld

De Kamer,
gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat een abrupt einde aan de subsidiemogelijkheid voor nieuwe projecten op het terrein van duurzame elektriciteit ernstige en onwenselijke gevolgen heeft voor met name kleine ondernemers die al veel voorbereidingen en investeringen gepleegd hebben, maar nu niet meer in aanmerking kunnen komen voor subsidie;

overwegende, dat een gunstig investeringsklimaat is gebaat bij een stabiel overheidsbeleid;

overwegende, dat een loutere tegemoetkoming in de geleden schade in dergelijke gevallen onvoldoende recht doet aan deze gepleegde investeringen en gemaakte voorbereidingskosten en dat het geld dat daarmee gemoeid is, bovendien niet ten goede komt aan de groei van het aandeel duurzame elektriciteit;

verzoekt de regering te voorzien in een overgangsregeling waarin alsnog een subsidie kan worden verleend voor relatief kleinschalige projecten

die op 18 augustus 2006 aantoonbaar in voorbereiding waren, bijvoorbeeld doordat een bouw- of milieuvergunning is aangevraagd;

die overigens voldoen aan de in de MEP-regeling gestelde eisen en voorwaarden,

-opdat deze projecten alsnog doorgang kunnen vinden;

verzoekt de regering daartoe de inmiddels voorgelegde ontwerp-regeling zodanig vast te stellen dat:
- de regeling wordt verbreed met de vergisting van landbouwgewassen;
- de voorwaarde dat vergunning voor ingebruikname van de installatie vr 18 augustus 2006 moet zijn aangevraagd wordt gehandhaafd, maar de eis dat de vergunning ook voor 1 januari 2007 moet zijn afgegeven, vervalt;
- het subsidiebedrag conform de MEP-regeling blijft gehandhaafd op 9,7 cent per kWh en de subsidietermijn op 10 jaar;
verzoekt de regering voorts het eventueel onbenutte deel van de 70 miljoen euro die is voorzien voor de schadevergoedingsregeling ten goede te laten komen van het budget voor de overgangsfaciliteit,
en gaat over tot de orde van de dag.

Van der Staaij
Hessels
Samsom
Vendrik
Gerkens
Van der Ham
Slob
* i.v.m. wijziging in het dictum

28 665
Wijziging van de Elektriciteitswet 1998 ten behoeve van de stimulering van de milieukwaliteit van de elektriciteitsproductie

Nr. GEWIJZIGDE*
MOTIE VAN DE LEDEN HESSELS EN VAN DER STAAIJ

Ter vervanging van die gedrukt onder nr.73

Voorgesteld

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat ten behoeve van een snelle groei van het aandeel van groene energie in de totale energieproductie een effectieve stimulering door de overheid van groot belang is;

overwegende, dat de met deze stimulering gemoeide gelden optimaal ingezet dienen te worden, teneinde de hoeveelheid opgewekte groene energie zo groot mogelijk te maken;

overwegende, dat om dit te bereiken de nadruk gelegd dient te worden op

technologische innovatie, gericht op rendementsverbetering van de duurzame

opwekkingstechnieken;

verzoekt de regering ter voorbereiding van besluitvorming door het volgende kabinet reeds nu een nieuwe wettelijke regeling voor te bereiden ter stimulering van de opwekking van duurzame energie, die gericht is op het bevorderen van technologische innovatie en rendementsverbetering en de verdeling van het beschikbare budget hier nadrukkelijk aan koppelt en daarin tevens de mogelijkheid te bieden voor het met voorrang en met terugwerkende kracht tot 18 augustus 2006 behandelen van een subsidieaanvraag voor installaties die als gevolg van de subsidiestop niet meer in aanmerking kwamen voor subsidie, en bovendien buiten het bereik van de overgangsfaciliteit vallen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Hessels

Van der Staaij

* i.v.m. wijziging in het dictum en de ondertekening