Werkgroep Zonne-energie
Fryslân


klachten

Problemen met salderen en negatief verbruik

Omdat er nog veel onduidelijkheid is bij de netbeheerders/leveranciers betreffende salderen en negatief verbruik, heeft de Werkgroep een brief gestuurd naar de DTe/NMa (Directie Toezicht energie en de Nederlandse Mededingings autoriteit) met vragen hierover:

Geachte heer, mevrouw,

1 juli 2004 is het Amendement Samsom in werking getreden. Zie bijgevoegde tekst:

De wetswijziging: Amendement nr. 45 Artikel 31C

1. De in artikel 31, eerste lid, onderdeel b, bedoelde regels staan toe dat er op verzoek van een afnemer als bedoeld in artikel 95a, eerste lid, een meter ter beschikking wordt gesteld, waarmee zowel de aan het net onttrokken elektriciteit als de ingevoede elektriciteit kan worden gemeten, indien het een afnemer betreft die duurzame elektriciteit opwekt.

2. Voor afnemers als bedoeld in artikel 95a, eerste lid, die per jaar minder dan 3000 kWh duurzame elektriciteit produceren berekent de netbeheerder de stand van de in het eerste lid bedoelde meter, ten behoeve van de jaarlijkse rekening van de leverancier, door de verbruikte elektriciteit te verminderen met de opgewekte elektriciteit.

Toelichting

Kleinverbruikers hebben volgens de Elektriciteitswet recht op een redelijke vergoeding voor de door hen op duurzame wijze geproduceerde en op het net ingevoede elektriciteit. Door dit amendement wordt het voor deze kleinverbruikers makkelijker om gebruik te maken van deze regeling en daar wordt de productie van duurzame elektriciteit door kleingebruikers gestimuleerd.
Het amendement betreft twee delen:
a. Kleinverbruikers kunnen op verzoek een meter van de netbeheerder of het meetbedrijf krijgen, die zowel de aan het net onttrokken elektriciteit als de ingevoede elektriciteit meet. De meterstand wordt bepaald op basis van deze meter. Bedoelde meter kan ook de gangbare draaistroommeter zonder terugloopbeveiliging zijn.
b. De netbeheerders moeten de jaarlijkse stroomrekeningen van afnemers die per jaar minder dan 3000 kWh duurzame elektriciteit produceren gaan baseren op de door hen geleverde en de door de kleinverbruiker aan het net geleverde duurzame elektriciteit.

Omdat dit amendement te veel ruimte liet voor afwijkende interpretaties is de Meetcode is op 14 juni 2005 gewijzigd (onderdeel elektriciteitswet) Deze wijziging houdt in dat er in situaties bij terug leverende kleinverbruikers altijd een daarvoor geëigende tweerichtingen meter (met twee of vier telwerken, afhankelijk van het feit of het een enkel- of dubbel tarief klant betreft) aanwezig moet zijn, maar dat in bestaande situaties de reeds aanwezige meetinrichting gehandhaafd mag worden tot einde levensduur of tot het moment dat deze meter om andere redenen wordt vervangen. Dat kan dus een draaischijfmeter (Ferrarismeter) met of zonder terugloopblokkering zijn of eventueel een elektronische één richtingen meter. Dit betekent dus dat de bestaande draaischijfmeter mag blijven zitten tot einde levensduur of tot het moment dat deze meter om andere redenen moet worden vervangen.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Het is bij de Werkgroep Zonne-energie Fryslan bekend dat er netbeheerders en leveranciers zijn die een andere ingangsdatum dan 1 juli 2004 voor deze Wetswijziging hanteren. Wij hebben hier een aantal vragen over:
Vraag 1.
Zijn de netbeheerders en leveranciers vrij om zelf een ingangsdatum voor dit Amendement te bepalen?

Antwoord DTe:
De netbeheerders en leveranciers zijn niet vrij om de ingangsdatum te bepalen. De ingangsdatum is 1 juli 2004

Vraag 2.
Veel bedrijven zijn nog niet klaar voor salderen en daar wordt de consument de dupe van. Als er wel met ingang van 1 juli 2004 gesaldeerd moet worden, moeten de netbeheerders/leveranciers dit dan met terugwerkende kracht doen? Graag duidelijkheid hierover.

Antwoord DTe:
De ingangsdatum is 1 juli 2004. Er moet ook gesaldeerd worden vanaf 1 juli 2004.

Vraag 3.
Salderen moet gemeld worden bij de netbeheerder, maar als de netbeheerders hun zaken niet klaar hebben, kunnen mensen dit niet melden bij de netbeheerder en kan er dus niet gesaldeerd worden. Bij een,bij ons bekende netbeheerder, kan men zich pas in november 2006 melden voor salderen, dat betekent dus dat dit 2 jaar en 5 maanden NA de wetswijziging is!!!!!!!!!!! En dan moeten mensen nog een kalenderjaar wachten voor ze een gesaldeerde rekening kunnen krijgen. Dit klopt van geen kant. Omdat deze netbeheerder haar zaakjes niet klaar heeft, kost dit de kleine zonnestroomproducent veel geld, omdat er niet gesaldeerd kan worden! Graag willen wij weten hoe dit opgelost moet worden.

Antwoord Dte:
DTe heeft van verschillende andere kleinverbruikers die minder dan 3.000 Kwh terugleveren vergelijkbare signalen ontvangen. Dit is voor DTe aanleiding geweest om een onderzoek te starten naar de salderingsplicht van uw netbeheerder. Dit onderzoekt loopt op dit moment. Dit betekent dat wij de resultaten nog even moeten afwachten. Indien u meer informatie wilt over de wettelijke verplichtingen omtrent terugleveringen, dan kunt u op www.dte.nl de Beleidsregel Redelijke Terugleververgoedingen ter informatie lezen.

Vraag 4.
Salderen moet gemeld worden bij de netbeheerder. Hoe kan men zich melden bij de netbeheerder als de netbeheerders hun zaken niet voor elkaar hebben?

Antwoord DTe:
Het is bij DTe bekend dat er ten aanzien van het systeem van terugleververgoedingen nog onduidelijkheden bestaan. Volgens DTe kunt u altijd melding maken bij netbeheerders. Het is niet zo dat u niet zou kunnen melden; het is wel zo dat sommige netbeheerders uw melding nog niet goed kunnen verwerken. Ons advies is dat, indien u wilt melden, dit schriftelijk te doen bij de netbeheerder en bij uw leverancier, zodat beide partijen op de hoogte zijn.

Vraag 5.
De meeste mensen die zonnepanelen hebben, bellen naar een callcenter om informatie betreffende salderen, digitale teruglevermeters enz. De meeste callcenters zijn niet goed op de hoogte betreffende deze zaken. Is het ook zo dat de netbeheerders/leveranciers een soort van meldingsplicht hebben t.o.v. de consument om de consument hierover goed te informeren of moet de consument het allemaal zelf maar uitzoeken?

Antwoord DTe:
DTe heeft vastgesteld dat er veel wisselende informatie is over terugleveringen. De Beleidsregel en de informatie over terugleveringen op www.consuwijzer.nl is correct. DTe onderschrijft uw signaal over informatieverstrekking door netbeheerders en leveranciers. Wij zeggen u hierbij toe dit onderwerp met de sector te bespreken.
Indien u schriftelijke informatie van leveranciers of netbeheerders ontvangt, die naar uw mening niet overeenstemt met de informatie van bovenstaande bronnen, dan hebben wij daar belangstelling voor. DTe waardeert het indien u deze informatie doorstuurt.
Ter voorkoming van misverstanden wijzen wij u erop dat DTe niet bemiddelt in individuele klachten, maar de informatie zal gebruiken voor haar algemene toezichtstaken.

Vraag 6.
Als er sprake is van een negatief verbruik, is hier een vergoeding voor?

Antwoord DTe:
In het geval de afnemer meer heeft ingevoed dan dat hij aan het net heeft onttrokken, heeft de afnemer recht op een redelijke terugleververgoeding van de vergunninghouder voor de gesaldeerde levering aan het net. Overigens moet de afnemer over dit zogenoemde negatieve verbruik transportkosten betalen. (Zie Toelichting art. 8 van de Beleidsregel Redelijke Terugleververgoedingen) zie website DTe

Vraag 7
Is het bij de DTe bekend dat de netbeheerders een negatief verbruik niet kunnen verwerken in hun systemen?

Antwoord DTe:
Het is bij DTe bekend dat de netbeheerders op dit moment negatief verbruik nog niet kunnen verwerken in hun systemen. DTe stelt vast dat er recentelijk afspraken door de sector zijn gemaakt die dit probleem moeten oplossen. DTe gaat ervan uit dat dit voor het eind van 2006 zal zijn geregeld. DTe houdt deze voortgang in de gaten.

In het geval van negatief verbruik zegt de Beleidsregel Redelijke Terugleververgoedingen van 25 april 2006 het volgende: 'Voor afnemers die meer terugleveren (invoeden) dan 3.000 Kwh per jaar en daarnaast afnemen geldt geen saldering: voor de onttrokken elektriciteit moeten ze een leveringstarief betalen, daarnaast ontvangen zij over de ingevoede elektriciteit een terugleververgoeding van de vergunninghouder En over beide moeten ze transportkosten betalen'.

Indien een negatief verbruik voor u of een van uw leden daadwerkelijk voorkomt, adviseren wij u om het verschil in kosten tussen een nul-verbruik en een negatief verbruik door te rekenen. Wellicht is het voor u of uw leden voordeliger om een nul-verbruik te hebben. U kunt deze Beleidsregel vinden op de website www.dte.nl bij de rubriek Secundaire Regelgeving.